Ćwiczenia KRONOSPAN

Ćwiczenie taktyczno ? bojowe

 

w zakładzie dużego ryzyka KRONOSPAN CHEMICAL SZCZECINEK Sp. z o.o. ul. Waryńskiego 1 w Szczecinku.

 

W dniu 30 listopada 2011 roku na terenie KRONOSPAN CHEMICAL SZCZECINEK Sp. z o. o. ul. Waryńskiego 1 w Szczecinku przeprowadzono ćwiczenie taktyczno-bojowe. Temat ćwiczenia - ?Rozszczelnienie zbiornika metanolu na połączeniu kołnierzowym ? mały wyciek?.

Ćwiczenie przebiegało dwuetapowo:

 

I etap

 

Ćwiczenie aplikacyjne w godzinach 1000 ? 1100  według tematyki:

a/ możliwości eliminacji zagrożenia według scenariusza ćwiczenia przez Jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz współdziałanie z instytucjami i samorządami - realizacja zagadnienia st. kpt. Jerzy Szeligowski,

 

b/ zapoznanie z potencjalnymi zagrożeniami na terenie zakładu dużego ryzyka oraz możliwości eliminacji zagrożenia, jakim jest mały wyciek metanolu na połączeniu kołnierzowym przez personel zakładu dużego ryzyka na podstawie danych zawartych w ?Raporcie bezpieczeństwa? oraz zewnętrznych i wewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych zakładu dużego ryzyka - realizacja zagadnienia ogn. Piotr Kiczuk,

 

c/ omówienie karty charakterystyki metanolu ? realizacja zagadnienia Tomasz Czajka.

Miejsce przeprowadzenia ćwiczenia aplikacyjnego i podsumowania - sala wystawowa w biurowcu KRONOSPAN SZCZECINEK Sp. z o. o. ul. Waryńskiego 1.

 

II   etap

 

Ćwiczenie taktyczno ? bojowe w wykonaniu praktycznym z użyciem sił i środków w dniu 30 listopada 2011 roku w godz. 1100 ? 1300 oraz podsumowanie ćwiczenia.

 

Celem ćwiczenia było między innymi:

 

?  doskonalenie prowadzenia działań ratowniczych podczas awarii chemiczno ? ekologicznej,

 

?  doskonalenie umiejętności działania i współdziałania strażaków Kierujących Działaniami Ratowniczymi ze służbami i instytucjami współdziałającymi przy awariach chemicznych,

 

? doskonalenie współdziałania jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczegoz personelem inżynieryjno ? technicznym zakładu dużego ryzyka,

?  sprawdzenie środków alarmowania i łączności (dowodzenia i współdziałania) pomiędzy współuczestniczącymi siłami i środkami,

?  sprawdzenie umiejętności utrzymywania łączności pomiędzy KDR a poszczególnymi odcinkami bojowymi,

 

? sprawdzenie procedur zawartych w Powiatowym Planie Ratowniczym orazw dokumentacji operacyjno-ratowniczej w zakładzie dużego ryzyka KRONOSPAN CHEMICAL SZCZECINEK Sp. z o. o.

 

Założenia do ćwiczenia taktyczno-bojowego:

 

W zakładzie dużego ryzyka KRONOSPAN CHEMICAL SZCZECINEK Sp. z o. o. ul. Waryńskiego 1 w Szczecinku na połączeniu kołnierzowym rurociągu do przesyłu metanolu dochodzi do rozszczelnienia, w wyniku awarii następuje wyciek metanolu do tacy zbiornika w ilości około 200 l.

 

Zdarzenie zauważa pracownik fabryki i informuje o zdarzeniu Kierownika Produkcji Tomasza Czajkę. Kierownik informuje o awarii Zakładową Służbę Ratowniczą i przełożonych oraz telefonicznie straż pożarną.


Podejmowane działania ratownicze przez Zakładową Służbę Ratowniczą:

 

Zabezpieczenie miejsca zdarzenia,

 

Eliminacja potencjalnych źródeł termicznych, które mogą spowodować pożar lub wybuch par metanolu,

 

Zabezpieczenie instalacji przesyłowej przed swobodnym wyciekiem metanolu

 

z rurociągu,

Wyznaczenie strefy zagrożenia wybuchem par metanolu i toksycznego oddziaływania na organizmy ludzkie,

naprawa rozszczelnienia na rurociągu lub czasowe ?wyłączenie połączenia kołnierzowego z instalacji technologicznej? przesyłu metanolu,

Zebranie metanolu z powierzchni tacy zbiornika,

 

      Transportowanie na miejsce zdarzenia środka pianotwórczego alkoholoodpornego w zbiornikach o poj. 1 m3, który może zostać podany do tacy zbiornika, jako piana gaśnicza z pojazdu gaśniczego Zakładowej Służby Ratowniczej KRONOSPAN SZCZECINEK Sp. z o. o.

 

Pracownicy zakładu dużego ryzyka mogą wykonać powyższe czynności, gdyż posiadają ochrony osobiste, przyrządy pomiarowe do wyznaczania stężeń wybuchowych i niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego oraz posiadają doświadczenie praktyczne.

Po przybyciu jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Kierownik Produkcji informuje Kierującego Działaniem Ratowniczym o zastanej sytuacji, podjętych działaniach ratowniczych, ich skuteczności i współpracuje na bieżąco z KDR.

 

Podejmowane działania ratownicze przez Kierującego Działaniem Ratowniczym:

 

Analiza i ocena skuteczności podjętych działań ratowniczo-gaśniczych przez Zakładową Służbę Ratowniczą,

Ocena strefy toksycznego oddziaływania na osoby i środowisko naturalne,

 

Współdziałanie z Kierownikiem Produkcji, oraz przedstawicielami ochrony środowiska miasta Szczecinek i Starostwa Powiatowego w zakresie wypracowania technologii zebrania metanolu,

 

Współdziałanie z kierownikiem zespołu analiz i logistyki.

 

W ćwiczeniu brali udział strażacy komendy powiatowej, pracownicy zakładu dużego ryzyka, przedstawiciele samorządu miasta Szczecinek, Starostwa Powiatowego, policji oraz strażacy ochotnicy z jednostek OSP włączonych do KSRG, tj. jednostki OSP Gwda i Wierzchowo.

 

W grupie spółek KRONO na terenie Szczecinka powstała Jednostka Ochotniczej/Zakładowej Straży Pożarnej, która ma do dyspozycji samochód pożarniczy klasy Mercedes, skład osobowy drużyny w każdej chwili wynosi co najmniej 10 strażaków ? ratowników. Organizacyjnie jednostka ratownicza składa się z czterech drużyn (A, B, C, D), pracujących w systemie zmianowym i zachowujących mobilność do działań ratowniczych. W ćwiczeniu praktycznym strażacy ochotnicy z drużyny ?C? w nowych ubraniach strażackich z logo firmy KRONOSPAN prezentowali się i wykonywali zadania ratownicze profesjonalnie i co trzeba podkreślić z uśmiechem na twarzach.

 

 

Autor tekstu i foto - st. kpt. J. Szeligowski, KP PSP w Szczecinku, woj. zachodniopomorskie