Regulamin MDP

REGULAMIN GMINNY OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

?MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM?

 

 

OTWP

 

Załącznik nr 94/18/2004 do uchwały Prezydium ZG ZOSP RP z dnia 16 grudnia 2004 r.

Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom"

l. Cel Turnieju
   Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

II. Organizatorzy
   Organizatorem OTWP jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przy współpracy:
. Komendy Głównej, Komend Wojewódzkich i Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej,
. Zarządów Oddziałów Związku OSP RP,
. Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu,
. Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich FOŚiGW,
. Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych,
. Banku Gospodarki Żywnościowej S. A.,
. Kwatery Głównej Związku Harcerstwa Polskiego,
. instytucji ubezpieczeniowych,
. innych organizacji młodzieżowych, społecznych oraz fundacji.

III. Uczestnicy
    W OTWP uczestniczy młodzież w trzech grupach:
l grupa - uczniowie szkół podstawowych,
II grupa - uczniowie szkół gimnazjalnych,
III grupa - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
     W kolejnym finale centralnym OTWP mogą uczestniczyć (w tych samych grupach wiekowych) zwycięzcy finału centralnego z roku poprzedniego, bez potrzeby udziału w eliminacjach (zasada ta dotyczy zdobywców pierwszego miejsca).

IV. Etapy eliminacji
1. Eliminacje środowiskowe (na szczeblu wsi, osiedli, szkół).
2. Eliminacje gminne, miejskie, miejsko-gminne.
3. Eliminacje powiatowe.
    Terminy przebiegu tych eliminacji ustala prezydium zarządu oddziału wojewódzkiego Związku OSP RP dla swego terenu działania w sposób zapewniający ich przeprowadzenie przed finałem wojewódzkim.
4. Eliminacje wojewódzkie - do końca kwietnia.
5. Eliminacje centralne - do końca maja.

V. Komitet organizacyjny OTWP
    Na każdym szczeblu OTWP eliminacjami kieruje komitet organizacyjny złożony z przedstawicieli organizatora i instytucji oraz organizacji współpracujących.
    Do jego zadań należy w szczególności:
. ustalenie terminu eliminacji w ramach czasu określonego w regulaminie,
. dobór miejsca eliminacji, odpowiednie przygotowanie lokalu, oprawa propagandowa eliminacji.
. ustalenie składu uczestników eliminacji, dokonanie podziału na grupy, zapoznanie ich z regulaminem OTWP,
. przygotowanie zestawów pytań,
. powołanie jury,
. potwierdzenie na karcie uczestnictwa faktu zakwalifikowania się zawodników do następnego etapu,
. sprawdzenie kart uczestnictwa (obowiązuje od szczebla gminnego),
. sporządzenie sprawozdania z przebiegu eliminacji OTWP i doręczenie go do jednostki wyższego szczebla,
. przygotowanie nagród dla zwycięzców etapowych oraz upominków i dyplomów dla opiekunów i pozostałych uczestników.

VI. Jury
    Jury jest powoływane przez komitet organizacyjny eliminacji danego szczebla. Jury wybiera spośród siebie przewodniczącego oraz sekretarza.
    Zadania jury:
. ocena odpowiedzi (jawna) i ustalenie wyników eliminacji - podanie prawidłowych odpowiedzi na pytania turniejowe,
. sporządzenie protokółu zawierającego imienne wyniki eliminacji wg kolejności miejsc w danych grupach.
    Orzeczenia jury są ostateczne.

VII. Zasady punktacji
. eliminacje pisemne (testowe) - 0 lub 1 punkt
. eliminacje ustne - od 0 do 3 punktów.

VIII. Przebieg eliminacji:
    Na szczeblu środowiskowym eliminacje mogą być przeprowadzone w formie pisemnej, ustnej lub w obu formach, a także wzbogacone powinny być o zadania praktyczne. O wyborze formy decyduje komitet organizacyjny. Wskazane jest połączenie eliminacji ze zwiedzaniem jednostki straży pożarnej (OSP, PSP).
    Na pozostałych szczeblach OTWP obowiązuje przeprowadzenie eliminacji pisemnych i ustnych. Liczbę pytań testowych w eliminacjach pisemnych oraz czas na rozwiązanie testu ustala komitet organizacyjny. Stopień trudności pytań powinien być zróżnicowany dla grup
wiekowych.
    W eliminacjach ustnych (określanych mianem rozgrywek finałowych danego szczebla) może startować od 3 do 5 zawodników w każdej grupie wiekowej, wyłonionych w toku eliminacji pisemnych. Każdy z nich odpowiada na wylosowane pytania. Czas odpowiedzi ustala jury.
Za zwycięzcę rozgrywek finałowych w danej grupie uważa się tego zawodnika, który uzyskał największą łączną liczbę punktów za odpowiedzi ustne.

    W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników w danej grupie uzyska jednakową liczbę punktów - o kolejności miejsc decyduje liczba punktów zdobytych w eliminacjach pisemnych. Gdy i to nie przyniesie rozstrzygnięcia - jury ogłasza dogrywkę, zadając dodatkowe pytania, aż do wyłonienia zwycięzcy. (Zasada ta dotyczy również dalszych miejsc w finale).

IX. Finał centralny
    W finale centralnym startują zwycięzcy szczebla wojewódzkiego. W przypadku, gdy któryś ze zdobywców pierwszych miejsc w eliminacjach wojewódzkich z przyczyn losowych nie może wziąć udziału w finale centralnym, prawo startu przysługuje zdobywcom dalszych miejsc. Finał centralny składa się z dwóch części:
. testu pisemnego, . ścisłego finału ustnego.
    Test zawiera 40 pytań dla każdej grupy wiekowej.
    Zawodnik udziela odpowiedzi przez zaznaczenie jednego spośród podanych wariantów. Łączny czas odpowiedzi - 60 minut. Punktacja eliminacji pisemnych - 0 lub 1 punkt.
     Do ścisłego finału wchodzi 5 zawodników z każdej grupy, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w eliminacjach pisemnych. W przypadku, gdy na skutek uzyskania jednakowej liczby punktów, nie jest możliwe wskazanie 5 finalistów, jury przeprowadza eliminacje dodatkowe, obejmujące tych zawodników, którzy uzyskali najwyższą jednakową liczbę punktów.
   W części ustnej każdy z zawodników odpowiada na pięć pytań z wylosowanego zestawu. Po każdej wypowiedzi następuje jawna ocena jury, ewentualne uzupełnienie odpowiedzi (podanie pełnej odpowiedzi). Czas odpowiedzi na jedno pytanie 1 minuta. Punktacja odpowiedzi ustnych od 0 do 3 punktów.
      Za najlepszego zawodnika w danej grupie wiekowej uważa się tego, który uzyskał największą łączną liczbę punktów za odpowiedzi ustne.
W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników z danej grupy uzyska jednakową liczbę punktów, o kolejności zajętego miejsca decyduje liczba punktów uzyskanych w eliminacjach pisemnych. Gdy i to nie przyniesie rozstrzygnięcia - jury ogłasza dogrywkę, zadając dodatkowe pytania, aż do wyłonienia zwycięzcy. Decyzje jury są ostateczne.

X. Nagrody
    Nagrody dla zdobywców czołowych miejsc fundują organizatorzy Turnieju. Wskazane jest przygotowanie dyplomów dla wszystkich zawodników oraz dyplomów i upominków dla opiekunów przygotowujących laureatów Turnieju.

XI. Zakres tematyczny Turnieju
. Tradycja i historia straży pożarnych.
. Umiejętności i przepisy z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa.
. Organizacja i zadania ochrony przeciwpożarowej.
. Organizacja i zadania OSP oraz ich Związku.
. Przyczyny oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów.
. Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej.
. Sprzęt ratowniczo-gaśniczy.
. Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe.
. Zabezpieczenia przeciwpożarowe:
   - budynków.
   - lasów,
. zbiorów, transportu i składowania palnych ptodów rolnych.
. substancji niebezpiecznych.
. Zasady ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń na wypadek pożaru.
. Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
. Tematyka proponowana przez współorganizatorów (sponsorów) Turnieju.

XII. Dokumentacja
    Po przeprowadzeniu poszczególnych etapów eliminacji OTWP komitet organizacyjny przesyła komitetowi organizacyjnemu OTWP wyższego szczebla następujące dokumenty (wg wzorów stanowiących załącznik do niniejszego regulaminu):
. Protokół z posiedzenia jury.
. Informację o przebiegu eliminacji danego szczebla.
. Karty uczestników wyższego etapu OTWP.
. Zobowiązanie opiekuna reprezentacji wojewódzkiej.
    Jeden egzemplarz ww. dokumentów pozostaje na danym szczeblu organizacyjnym Turnieju.

XIII. Postanowienia końcowe
. Liczbę startujących laureatów na danym szczeblu określa organizator.
. Eliminacje środowiskowe powinny być poprzedzone pogadankami tematycznymi w szkołach i innych placówkach oświatowych.
. Wskazane jest włączanie zadań praktycznych dla zawodników na wszystkich etapach eliminacji.
. Na eliminacje centralne uczestnicy przyjeżdżają z opiekunem.
. Laureaci ubiegający się o przyjęcie do Szkół Aspirantów PSP oraz Centralnej Szkoły PSP, którzy zajęli 1-3 miejsce (w grupie III) dwu ostatnich edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej szczebla centralnego poprzedzających rok, w którym egzamin będzie przeprowadzony mogą być zwolnieni z egzaminu wstępnego teoretycznego, pod warunkiem posiadania na świadectwie co najmniej oceny dobrej z przedmiotów objętych egzaminem lub w przypadku nowej matury odpowiedniego procenta punktów możliwych do uzyskania na maturze, stanowiących odpowiednik oceny dobrej. Zwolnienie z części egzaminu teoretycznego jest równoznaczne z uzyskaniem w tej części
maksymalnej liczby punktów.
. Organizatorzy na poszczególnych szczeblach poniżej krajowego na własną odpowiedzialność mogą wprowadzać odpowiednie modyfikacje w niniejszym regulaminie.

Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP
Częstochowa. 16.12.2004 r.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1


   P R O T O K O Ł

z posiedzenia jury eliminacji ...............................................
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
"MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM"
w ..............................................

Na podstawie regulaminu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej jury eliminacji ........................................... w składzie:

1.     ..........................................................................         - Przewodniczący
2.     ..........................................................................         - Sekretarz
3.     ..........................................................................         - członek
4.     ..........................................................................         - członek
5.     ..........................................................................         - członek

po dokonaniu oceny prac pisemnych zakwalifikowano do finału niżej wymienionych uczestników eliminacji ..............................................:

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)
1.    ........................................................         - ...........................         - ................pkt.
2.    ........................................................         - ...........................         - ................pkt.
3.    ........................................................         - ...........................         - ................pkt.
4.    ........................................................         - ...........................         - ................pkt.
5.    ........................................................         - ...........................         - ................pkt.
II grupa wiekowa (gimnazja)
1.    .........................................................         - ...........................         - ................pkt.
2.    .........................................................         - ...........................         - ................pkt.
3.    .........................................................         - ...........................         - ................pkt.
4.    .........................................................         - ...........................         - ................pkt.
5.    .........................................................         - ...........................         - ................pkt.

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)
1. ..........................................................         - ...........................         - ................pkt.
2. .........................................................         - ...........................         - ................pkt.
3. .........................................................         - ...........................         - ................pkt.
4. .........................................................         - ...........................         - ................pkt.
5. .........................................................         - ...........................         - ................pkt.

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:
I grupa wiekowa (szkoła podstawowe)
1.    .........................................................             - ........................... - .................pkt.
2.    .........................................................             - ........................... - .................pkt.
3.    .........................................................             - ........................... - .................pkt.
4.    .........................................................             - ........................... - .................pkt.
5.    .........................................................             - ........................... - .................pkt.
II grupa wiekowa (gimnazja)
1. .........................................................             - ........................... - .................pkt.
2. .........................................................             - ........................... - .................pkt.
3. .........................................................             - ........................... - .................pkt.
4. .........................................................             - ........................... - .................pkt.
5. .........................................................             - ........................... - .................pkt.
III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)
1. .........................................................             - ........................... - .................pkt.
2. .........................................................             - ........................... - .................pkt.
3. .........................................................             - ........................... - .................pkt.
4. .........................................................             - ........................... - .................pkt.
5. .........................................................             - ........................... - .................pkt.

Podpisy jury
1.    .................................
2.    .................................
3.    .................................
4.    .................................
5.    .................................

Załącznik nr 2
                    I N F O R M A C J A
            o przebiegu eliminacji ............................
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
"MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM"
w .................................................

    Komitet Organizacyjny eliminacji gminnych (powiatowych, wojewódzkich) stwierdza, że na ogólną liczbę .......... wsi w gminie (gmin w powiecie, powiatów w województwie) zorganizowano ................. eliminacji szczebla podstawowego (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego), w którym udział wzięło .................... uczestników, w tym:
-    w grupie I - .....................................
-    w grupie II - .....................................
-    w grupie III - .....................................

Forma pomocy ze strony głównych współorganizatorów:
....................................................................................................................................................................................................................
            (nazwa instytucji, organizacji, rodzaj pomocy)
.....................................................................................................................................................................................................................

Przybliżone koszty eliminacji na szczeblu gminy (powiatu, województwa) - .........................................., w tym na nagrody

.........................................................................................................................................................................................................

Instytucje wspierające finansowo przeprowadzenie Turnieju:
.........................................................................................................................................................................................................................
            (nazwa instytucji, organizacji, rodzaj pomocy)
..........................................................................................................................................
            (przybliżone środki otrzymane z zewnątrz)

Wydatki własne Związku ...................................................................................................

Rodzaj nagród, wyróżnień .................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

Uwagi i wnioski organizatorów i uczestników turnieju .............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................


............................................ ............................................
                      (data) (organizator)

  • Karta uczestników

KARTA UCZESTNIKÓW
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
"MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM"

     Komitet Organizacyjny OTWP stwierdza na podstawie protokołu jury, że następujący uczestnicy zakwalifikowali się do eliminacji ....................................     Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej:

Grupa wiekowa I grupa II grupa
Dane personalne (młodsza) (starsza)
Imię i nazwisko      
Data urodzenia        
Adres zamieszkania       
Miejscowość       
Gmina       
Powiat       
Województwo
   
Nazwa i adres szkoły      
Imię i nazwisko, zawód, miejsce pracy i adres osoby przygotowującej zawodnika do Turnieju     


                    Podpisy członków komisji:    
...............................................   

..........................., dnia ............................ 200........ r.