OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY CYWILNEJ NA STANOWISKO STARSZEGO SPECJALISTY DS. ORGANIZACJI I KADR

OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY CYWILNEJ NA STANOWISKO STARSZEGO SPECJALISTY DS. ORGANIZACJI I KADR

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszego specjalisty. 

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej 

Liczba lub wymiar etatu: 1

 

Warunki pracy

 • warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa, w siedzibie urzędu, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie 

·         Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: pomieszczenia ciepłe, jasne (oświetlenie naturalne i sztuczne), praca przy komputerze, praca w pomieszczeniach na I piętrze, w budynku brak jest jest windy, korytarze szerokie, drzwi odpowiedniej szerokości, brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

 

 Główne obowiązki:

·         realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;

·         organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego

·         opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego

·         prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;

·         prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej;

·         organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;

·         przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;

·         prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego;

·         prowadzenie ewidencji czasu pracy i służby, urlopów, zwolnień lekarskich.

 

 Wymagania konieczne: 

 • wykształcenie: średnie;
 • obywatelstwo polskie;
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok;
 • niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • korzystanie w pełni z praw publicznych;
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn);
 • umiejętność biegłej obsługi komputera.

 

Wymagania pożądane:   

 • znajomość przepisów ustawy o Państwowej Straży Pożarnej,  
 • znajomość przepisów prawa pracy,  
 • wykształcenie wyższe w kierunku administracyjnym lub ekonomicznym,  
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,  
 • zaświadczenie o odbyciu kursu archiwalnego Iº,  
 • umiejętność pracy w zespole,  
 • komunikatywność, umiejętność planowania pracy,  
 • samodzielność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań,  
 • zdolność analitycznego myślenia, dokładność, systematyczność.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:   

 • życiorys/CV i list motywacyjny;  
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;  
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego;  
 • kopia książeczki wojskowej;  
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa;  
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;  oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;  
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Kopie innych dokumentów:   

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

 

Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do: 22 listopada 2016 r.

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

 

 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ul. 1 Maja 61 78-400 Szczecinek

 

1. Ogłoszenie o naborze do służby cywilnej.