25 października 2007

 

Szczecinek, 25 października 2007 r.

PT 2370/02/2007

 

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

 

Nazwa i adres zamawiającego:

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku

Ul. 1 Maja 61, 78-400 Szczecinek

Tel. (094)3740722 fax. (094)3730761

 

Określenie trybu zamówienia

Postępowanie przetargowe prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z zapisami art. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zmianami). Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy.

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami będzie zamieszczona na stronie internetowej http://www.szczecin.kwpsp.gov.pl.

Specyfikację uzyskać można także w siedzibie zamawiającego pokój nr 2.

 

 

Osobami uprawnionymi ze strony zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami są:

bryg. Zenon Szulakowski ? Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 094 3730762kpt. Piotr Wojtowicz (I piętro, pokój nr 2)

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 094 3730754

 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja rozbudowy i modernizacji budynku administracyjno-garażowego Komendy Powiatowej PSP w Szczecinku oraz modernizacja budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szczecinku (CPV- 45216120-1 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych dla służb ratunkowych,  45216121-8 Obiekty straży pożarnej)

 

2. Zakres zamówienia obejmuje:

- w budynku administracyjno-garażowym Komendy Powiatowej PSP w Szczecinku:

  1. dobudowę klatki schodowej od strony ul. 1- Maja ( istniejącą klatkę schodową należy zburzyć ),
  2. przebudowę pomieszczeń biurowych,
  3. przebudowę jednego boksu garażowego na pomieszczenie obsługi osób niepełnosprawnych , archiwum , kancelarię tajną i komunikację,
  4. termomodernizację budynku ( stropodach został docieplony granulatem z wełny mineralnej wdmuchanej w pustkę stropodachową ),
  5. wymianę rynien dachowych , rur spustowych i obróbek blacharskich , naprawę pokrycia dachowego i ułożenie papy termozgrzewalnej stosując np. system VEDAC,
  6. przebudowę magazynu mundurowego na garaż,
  7.  wykonanie rozdzielnic elektrycznych, instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych 230V,400V, połączeń wyrównawczych i instalacji odgromowej (CPV-45310000-3),
  8. wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji i odciągów spalin (CPV- 45330000-9).

 

- w budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Szczecinku 

 

a. wymiana bram garażowych ? trzy sztuki z furtką i dwie bez furtki , przewidziano bramy z 25% przeszkleniem. (w trzech otworach należy podnieść nadproża do wysokości 370cm według projektu ), Wszystkie bramy wyposażyć w sygnalizację optyczno akustyczną otwierania i zamykania bram wraz z ich podłączeniem (CPV -45420000-7),

b. remont dachu z ociepleniem i wymianą obróbek blacharskich z blachy cynkowo tytanowej ? ogniomury i pasy rynnowe ( CPV- 45261000-4),

c. wymiana parapetów, rynien i rur spustowych na parapety , rynny i rury z blachy powlekanej,

d. hydroizolacja ścian piwnicznych (w opracowaniu przyjęto system REMERS ) polegających na wykonaniu robót wewnątrz : wykonanie fasety uszczelniającej, uszczelnienie posadzki w piwnicy , odbicie tynków wewnętrznych , wykonanie krzemianowania ścian , wykonanie poziomej izolacji p.wilgociowej ścian metodą iniekcji krystalicznej , wykonanie tynku magazynującego sole , oraz przygotowanie podłoża pod tynki ? warstwa wszczepna. Zewnętrzne roboty przewidują wykonanie fasety uszczelniającej, uszczelnienie ścian piwnic, wykonanie hydroizolacji, ocieplenie polistyrenem ekstrudowanym i wykonanie izolacji z foli o grubości 0,2mm ,

e. Ocieplenie budynku styropianem grubości 12 cm z wykonaniem zewnętrznej wyprawy akrylowej barwionej w masie (CPV-45320000-6),

f. Wykonanie odciągów spalin z każdego stanowiska zgodnie z opracowaniem branżowym.

 

2.1 Realizacją zadania powinna obejmować wszelkie prace i czynności niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zamówienia w zakresie rzeczowym ujętym w opracowaniach:

a. dokumentacji projektowej, tj. projektach budowlano ? wykonawczych, przedmiarachrobót, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

b. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

c. SIWZ,

d. Przedmiarach robót.

3. Opracowania opisujące przedmiot zamówienia:

1). Projekt budowlano ? wykonawczy ?na modernizację obiektów Powiatowej Straży Pożarnej w Szczecinku ? budynek biurowo-garażowy? - branża architektoniczno-konstrukcyjna.

2).  Projekt budowlano-wykonawczy ?na modernizację obiektów Powiatowej Straży Pożarnej

     w Szczecinku ? budynek biurowo-garażowy? ? Instalacje elektryczne.

3).  Projekt budowlano-wykonawczy ?na modernizację obiektów Powiatowej Straży Pożarnej

     w Szczecinku ? budynek biurowo-garażowy?- instalacje wod-kan., cwu, co i wentylacji.

4).  Projekt budowlano-wykonawczy ?na modernizację obiektów Powiatowej Straży Pożarnej

     w Szczecinku ? budynek JRG? ? branża architektoniczno-konstrukcyjna.

5).   Przedmiar robót ? Rozbudowa strażnicy KPPSP w Szczecinku ?Budynek

     administracyjno-garażowy - roboty arch.-konstr.

6).   Przedmiar robót ? Rozbudowa strażnicy KPPSP w Szczecinku ?Budynek

     administracyjno-garażowy ?instalacje elektryczne

7).  Przedmiar robót ? Rozbudowa strażnicy KPPSP w Szczecinku ?Budynek

     administracyjno-garażowy ? instalacje sanitarne

8).  Przedmiar robót ? Rozbudowa strażnicy KPPSP w Szczecinku ?Budynek JRG ? roboty

     arch.-konstr.

9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

 

4. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia.1) Wszystkie wyroby wskazane lub zalecane w projekcie Wykonawca może zastąpić wyrobami zamiennymi pod warunkiem, że są równoważne technicznie, spełniają wymagania norm i przepisów oraz założone parametry projektowe. Na zastosowanie wyrobów zamiennych Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgodę Zamawiającego. W sytuacji, gdy zmiany generowały będą konieczność wykonania przez nadzór autorski aneksu do projektu, koszt wykonania przedmiotowego aneksu pokrywać będzie wnioskujący zmiany.2) W związku z koniecznością zapewnienia ciągłej pracy KPPSP w Szczecinku (w szczególności prawidłowego funkcjonowania Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej) Wykonawca musi przewidzieć takie prowadzenie robót by możliwe było prawidłowe prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych oraz normalne funkcjonowanie Komendy Powiatowej. Czynnik ten należy uwzględnić podczas sporządzania oferty, wyceny prac, ustalania harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz planu realizacji budowy. Zakres prac w poszczególnych etapach ustalany będzie każdorazowo z Zamawiającym.5. Przy opracowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz wycenie oferty należy uwzględnić minimalne nakłady zamawiającego na realizację inwestycji w poszczególnych latach budżetowych opisane w p. XIX ust. 5 siwz.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

 

Termin wykonania zamówienia

 

Do 30.11.2009 r.

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2)  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia;

3)  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia,

4)  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

5)  dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że wykonawca dysonuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże minimum po jednej osobie posiadającej uprawnienia do kierowania robotami w specjalności:

- konstrukcyjno-budowlanej,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

-instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

2. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

a. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do SIWZ.

b. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

 

c. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

 

d. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4) ? 8) ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku oferty wspólnej ww. informację składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

 

e. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9) ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

 

UWAGA:

Przedmiotowa informacja winna być wystawiona na podmiot zbiorowy, którym w myśl art. 2 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 1997, poz. 1661 z poz. zm.) są osoby prawne (spółki kapitałowe - spółka z o.o., spółka akcyjna), jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej (osobowe spółki handlowe ? spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna), a także spółki handlowe z udziałem Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub związku takich jednostek, spółki kapitałowe w organizacji, podmiot w stanie likwidacji oraz przedsiębiorca nie będący osobą fizyczną, a także zagraniczna jednostka organizacyjna. Spółki cywilne nie są podmiotami w rozumieniu ww. ustawy.

 

f. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

 

g. Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. Do przedmiotowego wykazu należy dołączyć kserokopię uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji  w budownictwie oraz zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów budownictwa.

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wskaże kierowników budowy posiadających wykształcenie wyższe oraz odpowiednie uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w stosownym zakresie oraz należących do izby inżynierów budownictwa.

W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób i podmiotów.

 

h. Sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię o badanym sprawozdaniu, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności za rok 2006. 

Zamawiający uzna, iż Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże się przychodem ze sprzedaży towarów i usług za 2006 rok nie niższym niż 3 000 000 zł.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie z tym, że jeden z Wykonawców wykaże się przychodem ze sprzedaży towarów i usług za 2006 rok nie niższym niż 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych).

 

3.Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń i dokumentów.4. Niespełnienie warunków, o których mowa w ust. 1 bądź nie dołączenie do oferty dokumentów i oświadczeń potwierdzających ich spełnienie lub złożenie dokumentów zawierających błędy, z zastrzeżeniem ust. 2, spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:

a. kosztorysy ofertowe, sporządzone w formie szczegółowej z podaniem cen robocizny, materiałów i sprzętu oraz narzutów i cen jednostkowych - opracowane zgodnie z pkt XIX. 

 W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają wspólne kosztorysy ofertowe.

b. Ofertę cenową sporządzoną według FORMULARZA - załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają wspólną ofertę cenową.

c. Pełnomocnictwo o którym mowa w punkcie IV ust. 1 SIWZ ? dotyczy oferty

      wspólnej.

d. Upoważnienie do podpisania oferty, o którym mowa w punkcie II ust. 5 SIWZ;

 Tylko w przypadku gdy nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

 

Informacja na temat wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 60 000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena ofertowa - 100 %

 

Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej (np. zalakowanej) kopercie w siedzibie Zamawiającego (I piętro, Sekretariat) nie później niż do dnia 15 listopada 2007 roku, do godziny 1000

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 listopada 2007 roku o godzinie 1030 w świetlicy KPPSP w Szczecinku przy ul. 1 Maja 61.

 

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty składania ofert.

 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 

Niniejsze zamówienie nie jest objęte dynamicznym systemem zakupów

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.