30 listopada 2007

Do 30.11.2009 r.

 

 

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

 

 

1.   O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

 

1)   posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 

2)  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia;

 

3)  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia,

 

4)  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

 

5) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że wykonawca dysonuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże minimum po jednej osobie posiadającej uprawnienia do kierowania robotami w specjalności:

 

- konstrukcyjno-budowlanej,

 

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

 

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

 

2. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

 

a. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do SIWZ.

 

b. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

 

 

 

c. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

 

 

 

d. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4) ? 8) ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

W przypadku oferty wspólnej ww. informację składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

 

 

 

e. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9) ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

 

 

 

UWAGA:

 

Przedmiotowa informacja winna być wystawiona na podmiot zbiorowy, którym w myśl art. 2 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 1997, poz. 1661 z poz. zm.) są osoby prawne (spółki kapitałowe - spółka z o.o., spółka akcyjna), jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej (osobowe spółki handlowe ? spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna), a także spółki handlowe z udziałem Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub związku takich jednostek, spółki kapitałowe w organizacji, podmiot w stanie likwidacji oraz przedsiębiorca nie będący osobą fizyczną, a także zagraniczna jednostka organizacyjna. Spółki cywilne nie są podmiotami w rozumieniu ww. ustawy.

 

 

 

f. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

 

 

 

g. Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. Do przedmiotowego wykazu należy dołączyć kserokopię uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji  w budownictwie oraz zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów budownictwa.

 

 

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wskaże kierowników budowy posiadających wykształcenie wyższe oraz odpowiednie uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w stosownym zakresie oraz należących do izby inżynierów budownictwa.

 

W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób i podmiotów.

 

 

 

h. Sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię o badanym sprawozdaniu, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności za rok 2006. 

 

Zamawiający uzna, iż Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże się przychodem ze sprzedaży towarów i usług za 2006 rok nie niższym niż 3 000 000 zł.

 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie z tym, że jeden z Wykonawców wykaże się przychodem ze sprzedaży towarów i usług za 2006 rok nie niższym niż 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych).

 

 

 

3.Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń    i dokumentów.

 

4. Niespełnienie warunków, o których mowa w ust. 1 bądź nie dołączenie do oferty dokumentów i oświadczeń potwierdzających ich spełnienie lub złożenie dokumentów zawierających błędy, z zastrzeżeniem ust. 2, spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

 

Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:

 

a. kosztorysy ofertowe, sporządzone w formie szczegółowej z podaniem cen robocizny, materiałów i sprzętu oraz narzutów i cen jednostkowych - opracowane zgodnie z pkt XIX. 

 

      W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają wspólne kosztorysy ofertowe.

 

b. Ofertę cenową sporządzoną według FORMULARZA - załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają wspólną ofertę cenową.

 

c.   Pełnomocnictwo o którym mowa w punkcie IV ust. 1 SIWZ ? dotyczy oferty wspólnej.

 

d.   Upoważnienie do podpisania oferty, o którym mowa w punkcie II ust. 5 SIWZ;

 

            Tylko w przypadku gdy nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

 

 

 

Informacja na temat wadium:

 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 60 000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych).

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Cena ofertowa      -     100 %

 

 

 

Miejsce i termin składania ofert

 

Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej (np. zalakowanej) kopercie w siedzibie Zamawiającego (I piętro, Sekretariat) nie później niż do dnia 21 grudnia 2007 roku, do godziny 1000

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 grudnia 2007 roku o godzinie 1030 w świetlicy KPPSP w Szczecinku przy ul. 1 Maja 61.

 

 

 

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty składania ofert.

 

 

 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 

 

 

Niniejsze zamówienie nie jest objęte dynamicznym systemem zakupów

 

 

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

 

elektronicznej.