14 listopada 2008

Szczecinek, dnia 14 listopada 2008 r.

PT ? 2370 / 02 / 2008

 

Szczecinek: Dostawa samochodu osobowego Państwowej Straży Pożarnej na bazie samochodu dostawczego - 1szt.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku, ul. 1-go Maja 61, 78-400 Szczecinek, woj. zachodniopomorskie, tel. (094) 37 30760, fax. 094 3730761.

  • Ogólny adres internetowy zamawiającego: www.straz.szczecinek.pl.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu osobowego straży pożarnej na bazie samochodu dostawczego - 1szt..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34115200-8

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.1.7) Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Nie

II.1.8) Informacja o ustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30-12-2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: 2000 zł.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający art. 22 ust. 1 ustawy pzp tj:

?         posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

?         posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

?         posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemnie zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

?         znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

?         nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 pzp).

2. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

3. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe po upływie terminu składania ofert, chyba, że ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania.

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust.1 i 2 ustawy pzp

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena 90 % , warunki gwarancji 10%

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.straz.szczecinek.pl..
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku, ul. 1-go Maja 61, 78-400 Szczecinek, w sekretariacie.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24-11-2008 godzina 11:00, miejsce: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku ul. 1-go Maja 61, 78-400 Szczecinek, w sekretariacie.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 Lista załączników:

1. SIWZ - pdf

2. Ogłoszenie o zamówieniu - pdf