24 listopada 2008

Szczecinek, 24 listopada  2008 r.

PT 2370/02/2008

 

 

                                                                                                              Do wykonawców        

w postępowaniu przetargowym

 

 

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655oraz 2008r. nr 171,poz. 1058) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku informuje, że w postępowaniu przetargowym ? dostawa samochodu osobowego Państwowej Straży Pożarnej na bazie samochodu dostawczego? wybrano ofertę firmy: DDB AUTO Bogacka Spółka Jawna ul. Mieszka I 30, 71-011 Szczecin.

Oferta spełnia wymagania zamawiającego oraz została uznana jako najkorzystniejsza, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jednocześnie informujemy, że wybrana oferta została złożona jako jedyna. Nie było więc innych wykonawców, których oferty zostały odrzucone i wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania.

 

 

W załączeniu:

1. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu PT-2370/2/08 ,druki ZP12, ZP21.

 

 

 

Otrzymują do wiadomości:

1. DDB AUTO Bogacka Spółka Jawna ul. Mieszka I 30, 71-011 Szczecin.

2. strona internetowa http://www.straz.szczecinek.pl/

3. tablica ogłoszeń KP PSP w Szczecinku, 

4. a/a

 

 

 

Ogłoszenie o przetargu PTT - 2370 - 02 /09 na Zakup paliwa na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku

Szczecinek: Zakup paliwa na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku
Numer ogłoszenia: 391418 - 2009;

Data zamieszczenia: 10.11.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku , ul. 1 Maja 61, 78-400 Szczecinek, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-94 3730760, 3730769, faks 0-94 3730761.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://kppsp.szczecinek.ibip.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczą dynamicznego systemu zakupów: http://kppsp.szczecinek.ibip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup paliwa na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup niżej wymienionego paliwa: Oleju napędowego ON CPV 23121100-2 : a)przewidywana wielkość zakupu: około 14 000 litrów rocznie(28 000 litrów przez okres trwania umowy), pobieranie oleju napędowego ON - w stacjach paliw na terenie miasta Szczecinek, forma rozliczenia - bezgotówkowa, rachunkiem zbiorczym za okres rozliczeniowy, płatność przelewem. Okres rozliczeniowy - tygodniowy. Termin płatności 14 dni od daty wystawienia rachunku, wymagania jakościowe - olej napędowy (letni i zimowy) wg PN-EN 590. Etylina bezołowiowa Pb 95 CPV 231112000-0. a) przewidywana wielkość zakupu: około 600 litrów rocznie.(1200 litrów przez okres trwania umowy) b) pobieranie benzyny bezołowiowej Pb 95.- w stacjach paliw na terenie miasta Szczecinek. c) forma rozliczenia - bezgotówkowa, rachunkiem zbiorczym za okres rozliczeniowy, płatność przelewem. Okres rozliczeniowy - tygodniowy. Termin płatności 14 dni od daty wystawienia rachunku. d) Wymagania jakościowe - benzyna bezołowiowa Pb 95 według PN-EN 228. Wymienione paliwa muszą także odpowiadać wymaganiom jakościowym określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. Nr 221, poz. 1441). 3.2 Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie zgodnie z potrzebami Zamawiającego. 3.3 Po zawarciu umowy Dostawca otrzyma listę pojazdów Zamawiającego, które będą obsługiwane przez Dostawcę w ramach niniejszego zamówienia. 3.4 Dostęp do stacji paliw - możliwość tankowania pojazdów - przez 24 godz./dobę oraz posiada plac manewrowy dla dużych pojazdów. 3.5 Upust od ceny dnia będzie stały i nie ulegnie zmianie przez okres trwania umowy. 3.6 Rozliczenia będą następowały wg cen obowiązujących u Wykonawcy w dniu zakupu z uwzględnieniem rabatu udzielonego Zamawiającemu. 3.7 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 3.8 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 23.12.11.00-2, 23.11.12.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, tzn. posiadają aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stosownie do ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 153, poz. 1504 z 2003r. z późn. zm.) 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: posiadają na terenie m. Szczecinek stację/e paliw czynną/e całą dobę. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość przystąpienia do przetargu podmioty występujące wspólnie. 6. W przypadku, gdy Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy dołączyć: 1. Wypełniony i podpisany formularz oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Podpisane oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 i że spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Aktualny wypis / odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, zawierający nazwisko osoby (osób) uprawnionych do reprezentowania firmy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Kserokopię koncesji na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stosownie do ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 153, poz. 1504 z 2003r. z późn. zm.). 5.Wykaz stacji paliw należących do Wykonawcy, zlokalizowanych na terenie Polski ze wskazaniem stacji na terenie Szczecinka oraz stacji czynnych całą dobę. 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa pkt.3 składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu. 7. Dokumenty, o których mowa w ust. 6 pkt a) i c) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 6 pkt b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 8. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju, pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument wymieniony w pkt 2. powinien być złożony przez każdego Wykonawcę lub Wykonawcy winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia oraz dołączyć do oferty pełnomocnictwo, ewentualnie umowę konsorcjum, z której będzie wynikało to pełnomocnictwo. 10. Wypełniony załącznik nr 3.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1 - Cena - 95

2 - Odległość stacji paliw - 5

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://kppsp.szczecinek.ibip.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku, ul. 1-go Maja 61, 78-40 Szczecinek.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.11.2009 godzina 10:30, miejsce: W sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku, ul. 1-go Maja 61, 78-40 Szczecinek.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 Załączniki:

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wynik prztergu:

   1.  Ogłoszenie z dnia 26 listopada 2009 roku o wyniku przetargu PTT - 2370 - 02/09 Zakup paliwa na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku

 

 

Szczecinek: Wykonanie ogrodzenia siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

w Szczecinku


Numer ogłoszenia: 154685 - 2010; data zamieszczenia: 15.06.2010

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku , ul. 1 Maja 61, 78-400 Szczecinek, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-94 373 07 60, 373 07 69, faks 0-94 373 07 61.

Adres strony internetowej zamawiającego:

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie ogrodzenia siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje demontaż starego ogrodzenia oraz wykonanie ogrodzenia panelowego kratowego z prętów stalowych powlekanych o szerokości panela 250 cm. Poszczególne panele mocowane będą do słupków ogrodzeniowych za pomocą akcesorii  montażowych. Słupy ogrodzenia montowane będą w stopach betonowych o przekroju 30cm x 30cm zagłębionych 80cm poniżej poziomu terenu. Zamówienie przewiduje także montaż furtek i bram również systemowych o szerokości 8m i 1,20m. Wysokość ogrodzenia wynosi 150cm powyżej terenu.

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego

 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.34.20.00-6, 45.21.61.21-8.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2010.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

 

Informacja na temat wadium: Oferta dotycząca przedmiotu zamówienia musi być zabezpieczona wadium w kwocie: 2500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych),

 

III.2) ZALICZKI

 

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Złożenie oświadczeni, które stanowi załącznik nr 3 do SIWZ; Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia.

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunk:

 

 • W tym zakresie wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat od dnia wszczęcia postępowania wykonał min. 3 budowy (rozbudowy lub przebudowy) ogrodzeń o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł każda;(zgodnie ze wzorem wg załącznika nr 5 do siwz)

 

III.3.3) Potencjał techniczny

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Złożenie oświadczenia, które stanowi załącznik nr 3 do SIWZ bez nie wyznaczania szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia.

 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

 • W tym zakresie wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi uprawnienia: - kierownika robót budowlanych (który będzie pełnił funkcję kierownika budowy) o specjalności ogólnobudowlanej bez ograniczeń lub innymi odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi (w zakresie robót objętych przedmiotem zamówienia). Osoba pełniąca funkcję kierownika robót budowlanych musi posiadać minimum 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym minimum 3 lata jako kierownik robót oraz być członkiem właściwych izb samorządu zawodowego

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Złożenie oświadczenia, które stanowi załącznik nr 3 do SIWZ bez nie wyznaczania szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

 

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 

 • próbki, opisy lub fotografie
 • opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakres zmian umowy dopuszczalnych przez zamawiającego po uprzednim uzyskaniu jego zgody, w następujących przypadkach: - działania siły wyższej, - przeszkód lub warunków, które mogą mieć wpływ na realizację robót budowlanych, a które nie mogły być racjonalnie przewidziane przez kompetentnego wykonawcę lub zamawiającego, możliwa jest zmiana terminu realizacji zamówienia, - szczególnie uzasadniane zmiany rozwiązań budowlanych w stosunku do oferty wynikłe w procesie budowy ze szczególnym uwzględnieniem zmian korzystnych dla zamawiającego, Zmiana umowy możliwa jest także w następujących przypadkach: - zaistnienia omyłki pisarskiej, - gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia, - w przypadku powstania niejasności lub rozbieżności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jej jednoznacznej interpretacji. Zmiany umowy określone w ust. 2 nie będą skutkować zmianą ceny umowy, ani naliczeniem kar umownych, bądź odsetek ustawowych za zwłokę dla którejkolwiek ze stron umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku ul. 1 Maja 61, 78-400 Szczecinek.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.06.2010 godzina 09:00, miejsce: W sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku , ul. 1 Maja 61 , 78-400 Szczecinek.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie Załączniki:

1.Ogłoszenie,

2.SIWZ,

3. Opis techniczny - załącznik nr 2,

4.  Przedmiar robót - załącznik nr 2,

5. Mapa-projekt zagospodarowania terenu,

6. Zmiana wartości wadium.