7 Lipca 2010

Ogłoszenie z dnia 07.07.2010r. o przetargu PT-2370/03/2010 \\\\

Szczecinek: Modernizacja placu manewrowego na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku
Numer ogłoszenia: 180137 - 2010; data zamieszczenia: 07.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku , ul. 1 Maja 61, 78-400 Szczecinek, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-94 373 07 60, 373 07 69, faks 0-94 373 07 61.

?         Adres strony internetowej zamawiającego: www.straz.szczecinek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja placu manewrowego na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówieniem objęte jest utwardzenie terenu pod place manewrowe po uprzedniej rozbiórce płyt drogowych ( płyty drogowe po demontażu należy złożyć we wskazane miejsce na terenie KP PSP). Wokół całości placu należy wykonać krawężniki, krawężnikiem drogowym na fundamencie betonowym, zgodnie z oznaczeniem na planie zagospodarowania. Tereny utwardzone należy wykonać z małogabarytowej kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej gr.4cm i podbudowie zasadniczej z betonu B7,5 o grubości 25cm. Dodatkowo należy przewidzieć wymianę gruntu pod placami manewrowymi stosując kruszywo łamane o frakcji 0-31,5 mm o grubości 30cm na geosiatce i geowłókninie ułożonej na l0cm warstwie odsączającej z piasku. Załącznikiem do w/w prac jest również przedmiar robót. Szczegóły opis przedmiotu zamówienia oraz lokalizacja robót opisane są w dokumentach dołączonych w formie załącznika nr 2 do siwz, tj.:.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.21.61.21-8, 45.22.33.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta dotycząca przedmiotu zamówienia musi być zabezpieczona wadium w kwocie: 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych),

III.2) ZALICZKI

?         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

?         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Złożenie oświadczenia, które stanowi załącznik nr 3 do SIWZ: Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-ni spełnia

?         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

posiadania wiedzy i doświadczenia; w tym zakresie wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat od dnia wszczęcia postępowania wykonał min. 3 budowy (rozbudowy lub przebudowy) placów, dróg lub chodników (w tym min. jedna z zastosowaniem technologii opisanej w specyfikacji technicznej) o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł każda

?         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Złożenie oświadczenia, które stanowi załącznik nr 3 do SIWZ bez nie wyznaczania szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-ni spełnia

?         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (zgodnie ze wzorem załącznika nr 4 do siwz) z załączonymi kserokopiami uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz kserokopiami aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwych izb samorządu zawodowego. W przypadku, gdy wykonawca poda informacje o osobie, którą będzie dysponował musi dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie (oświadczenie) tej osoby lub innych podmiotów do udostępnienia osoby, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia

?         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Złożenie oświadczenia, które stanowi załącznik nr 3 do SIWZ bez nie wyznaczania szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-ni spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

?         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

?         wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

?         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

?         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

?         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

?         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

?         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

?         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

?         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

?         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakres zmian umowy dopuszczalnych przez zamawiającego po uprzednim uzyskaniu jego zgody, w następujących przypadkach: - działania siły wyższej, - przeszkód lub warunków, które mogą mieć wpływ na realizację robót budowlanych, a które nie mogły być racjonalnie przewidziane przez kompetentnego wykonawcę lub zamawiającego, możliwa jest zmiana terminu realizacji zamówienia, - szczególnie uzasadniane zmiany rozwiązań budowlanych w stosunku do oferty wynikłe w procesie budowy ze szczególnym uwzględnieniem zmian korzystnych dla zamawiającego, Zmiana umowy możliwa jest także w następujących przypadkach: - zaistnienia omyłki pisarskiej, - gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia, - w przypadku powstania niejasności lub rozbieżności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jej jednoznacznej interpretacji.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.straz.szczecinek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku, ul. 1-go Maja 61, 78-400 Szczecinek.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2010 godzina 09:00, miejsce: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku, ul. 1-go Maja 61, 78-400 Szczecinek w sekretariacie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki:

 

1.      Ogłoszenie o przetargu,

2.      SIWZ,

3.      Załącznik nr 2.